G-4HZW6YH03G

Algemene voorwaarden Flexworker

Definities

 • Klus: werkzaamheden die Opdrachtgevers door één of meer Opdrachtnemers willen laten verrichten en publiceren op Millwork.
 • Opdracht: de tijdelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter verrichting van een klus. De opdracht is stond stand gekomen via het platform van Milliwork.
 • Opdrachtgevers: Bedrijven die gebruik maken van Milliwork om opdrachtnemers te vinden die bereid zijn klussen te verrichten.
 • Opdrachtnemers: zelfstandige professionals de gebruikers van Millworkplatform om Klussen te zoeken.
 • Opdrachtvorderingen: vorderingen ter zake van door gebruiker aan een opdrachtgever verleende dienst(en) zoals vermeld in een tussen hen gesloten tijdelijke overeenkomst van opdracht of vervangingsovereenkomst.
 • Profiel: persoonlijke pagina op het digitale platform van Milliwork, waarop gebruiker zijn gegevens en vaardigheden kenbaar kan maken aan de opdrachtgevers op het platform, waarmee hij/zij zich/haarzelf kan aanbieden aan opdrachtgevers om een overeenkomst aan te gaan voor een tijdelijke dienstverband en de uren kan accorderen en de facturatie kan bijhouden in een overzicht.

In aanmerking nemend:

 1. Milliwork is een digitaal platform dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in staat stelt elkaar te vinden. Opdrachtgevers kunnen een Klus plaatsen op Milliwork waarop Opdrachtnemers kunnen reageren om aanspraak te maken op de klus. Een opdrachtgever maakt een keuze uit de meest geschikte opdrachtnemers en daarmee komt een opdracht tussen die opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand.
 2. Aan het gebruik van Milliwork zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om als onafhankelijk werving en selectie platform te kunnen functioneren.
 3. Partijen beogen niet een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tot stand te doen komen tussen gebruiker en een opdrachtgever op het platform van Milliwork.

1. ALGEMEEN

1.1. Faciliteiten

Milliwork faciliteert:

 1. een digitaal platform waar klussen geplaatst kunnen worden;
 2. een digitaal platform waarop opdrachtnemers opdrachten kunnen zoeken en aannemen;
 3. modelovereenkomsten tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever te sluiten overeenkomst voor opdrachten van tijdelijke aard;
 4. automatische facturatie namens opdrachtnemers en
 5. factoring en uitbetalingen door een onafhankelijke financieringsmaatschappij.

1.2. Gebruiksrecht

Milliwork verleent de gebruiker met deze gebruikersovereenkomst het gebruiksrecht van haar digitale platform. Milliwork staat de gebruiker toe op het platform een Profiel te creëren en het actief zoeken naar opdrachten voor eigen gewin.

1.3. Content

Milliwork is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op haar digitale platform of op haar website door gebruikers, opdrachtgevers en andere contentmakers. Milliwork neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie te waarborgen en is gerechtigd een profiel aan te passen indien deze niet volgens de richtlijnen is ingevuld en/of wordt gebruikt naar de opzet van het zoeken naar opdrachten of opdrachtnemers op het platform voor de daarbij gerelateerde werkzaamheden.

1.4. Zelfstandigheid

1.4.1. Gebruiker erkent dat hij/zij uitsluitend gebruik maakt van Milliwork om zelfstandigwerk te verrichten en om aan de daarvoor benodigde zelfstandigheidscriteria voor ondernemers te kunnen voldoen.
1.4.2. Gebruiker erkent dat Milliwork in geen geval de zelfstandigheid van zzp’ers garandeert.
1.4.3. Milliwork maakt het aantal gewerkte uren per opdrachtgever inzichtelijk voor de gebruiker.
1.4.4. Gebruiker kan jaarlijks een maximum van 660 uren werken voor een individuele opdrachtgever, zodat in ieder geval aan een minimum van drie opdrachtgevers op jaarbasis voldaan kan worden.
1.4.5. Gebruiker kan de eerste opdracht die met behulp van Milliwork tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer. Gebruiker is over de inkomsten die hij/zij naar aanleiding van die opdracht vergaart zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van deze inkomsten aan de belastingdienst.

2. Facturering

Opdrachtnemer krijgt van Milliwork een overzicht van de namens de opdrachtnemer verstuurde facturen. Milliwork voorziet factuuroverzichten op het Profiel van Gebruiker.

3. Factoring

In de toekomst zullen wij in samenwerking met een externe partij de dienst aanbieden om het debiteurenrisico uit te besteden en dat men de openstaande vorderingen kan verkopen aan een factoringmaatschappij.

4. Aansprakelijkheid

Millwork is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor:

 1. het doen van de aangifte van inkomstenbelasting, het doen van aangifte van omzetbelasting en het aangaan van verzekeringen door gebruiker;
 2. schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze gebruikersovereenkomst;
 3. betalingen uit hoofde van overeenkomsten van opdracht tussen opdrachtgevers en gebruiker;
 4. het handelen of nalaten van een opdrachtgever of gebruiker, in welke vorm dan ook;
 5. de informatie die door een opdrachtgever via het digitale platform van Milliwork aan gebruiker is verstrekt; en
 6. wanneer een opdrachtgever zich niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden.

5. Beëindiging gebruiksrecht

Gebruiker en Milliwork hebben te allen tijde het recht de registratie van gebruiker op het digitaal platform te beëindigen en deze gebruikersovereenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

6. De opdracht

6.1. Afwijkingen

Als service bij haar platform stelt Milliwork een model overeenkomst van opdracht voor opdrachten ter beschikking aan de gebruiker en opdrachtgevers, die is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Gebruik van de model overeenkomst van opdracht is naar eigen inzicht van gebruiker. Milliwork is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de modelovereenkomst voor de opdracht.

6.2. Milliwork geen partij

De opdracht wordt aangegaan door gebruiker en opdrachtgever. Milliwok is dus geen partij bij de overeenkomst van opdracht die gebruiker en opdrachtgever met betrekking tot de opdracht aangaan. Milliwork is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat gebruiker levert of de kwaliteit van een klus die een opdrachtgever plaatst.

6.3. Vervanging

Indien de gebruiker een opdracht via Milliwork heeft aanvaard, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het vinden van vervanging. Het staat de gebruiker vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. Deze moet zich wel aanmelden bij de opdrachtgever via het platform van Milliwork. Gebruiker meldt voorafgaand de vervanging aan de opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem/haar uitvoer(en)(t). Daarbij heeft opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren. In alle gevallen waarin gebruiker zich/haar laat vervangen blijft de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en de facturering van de met de uitvoering van de opdracht gemoeide vorderingen.

6.4. Geen vervanging

Als de gebruiker zonder inachtneming van het annuleringsbeleid dat hij met opdrachtgever overeen is gekomen een opdracht annuleert en geen vervanging regelt zoals bedoeld in artikel 6.3, zal de ‘no-show rate’ op zijn/haar profiel worden verhoogd. Deze ‘no-show’ is op het platform zichtbaar voor alle mogelijke toekomstige Opdrachtgevers.

7. Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.