G-4HZW6YH03G

Algemene voorwaarden Opdrachtgevers

Definities

 • Klus: werkzaamheden die Opdrachtgevers door één of meer Opdrachtnemers willen laten verrichten en publiceren op Millwork.
 • Opdrachtgevers: bedrijven die gebruik maken van Milliwork om opdrachtnemers te vinden die bereid zijn klussen te verrichten.
 • Opdrachtnemers: zelfstandige professionals de gebruikers van Millworkplatform om Klussen te zoeken.
 • Opdrachturen: het aantal uren dat een opdrachtnemer aan een Opdracht besteedt.
 • Opdracht: de tijdelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter verrichting van een klus. De opdracht is stond stand gekomen via het platform van Milliwork.
 • Opdrachtvorderingen: vorderingen ter zake van door gebruiker aan een opdrachtgever verleende dienst(en) zoals vermeld in een tussen hen gesloten tijdelijke overeenkomst van opdracht of vervangingsovereenkomst.
 • Vergoedingsvorderingen: vorderingen ter zake van de in artikel 4.1 vermelde gebruikersvergoeding.

In aanmerking nemende

 • Milliwork is een digitaal platform dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in staat stelt elkaar te vinden. Opdrachtgevers kunnen een Klus plaatsen op Milliwork waarop Opdrachtnemers kunnen reageren om aanspraak te maken op de klus. Een opdrachtgever maakt een keuze uit de meest geschikte opdrachtnemers en daarmee komt een opdracht tussen die opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand.
 • Aan het gebruik van Milliwork zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om als onafhankelijk werving en selectie platform te kunnen functioneren.

1. Algemeen

1.1. Faciliteiten

Milliwork faciliteert:

 1. een digitaal platform waar klussen geplaatst kunnen worden;
 2. een digitaal platform waarop opdrachtnemers opdrachten kunnen zoeken en aannemen;
 3. modelovereenkomsten tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever te sluiten overeenkomst voor opdrachten van tijdelijke aard;
 4. automatische facturatie namens opdrachtnemers en
 5. factoring en uitbetalingen door een onafhankelijke financieringsmaatschappij.

1.2. Over het platform

Milliwork is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op haar digitale platform of op haar website door gebruikers, opdrachtgevers en andere contentmakers. Milliwork neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie te waarborgen en is gerechtigd een profiel aan te passen indien deze niet volgens de richtlijnen is ingevuld en/of wordt gebruikt naar de opzet van het zoeken naar opdrachten of opdrachtnemers op het platform voor de daarbij gerelateerde werkzaamheden.

1.3. Over deze Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op het gebruik van Milliwork’s website en het digitale platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Milliwork. 

2. Registratie

De gebruiker registreert zich bij Milliwork als opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het digitale platform van Milliwork. De minimale vereisten voor het registreren als opdrachtgever en het gebruik van Milliwork zijn:

 1. inschrijving KvK;
 2. tekenbevoegd of gevolmachtigde vertegenwoordiger;
 3. contact-/facturatiegegevens; en
 4. rekeningnummer.

3. De Opdracht

3.1. Klus

De gebruiker plaatst een klus online op het platform van Milliwork. Deze klus is zichtbaar voor de opdrachtnemers. Een klus blijft zichtbaar totdat een Opdracht met betrekking tot die klus tot stand is gekomen of die klus is ingetrokken. De gebruiker heeft de mogelijkheid tot het intrekken en wijzigen van een klus zolang geen opdracht met betrekking tot die klus tot stand is gekomen.

3.2. Model overeenkomst van opdracht

Als service bij haar platform stelt Milliwork een model overeenkomst van opdracht voor opdrachten ter beschikking aan de gebruiker en opdrachtgevers, die is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Gebruik van de model overeenkomst van opdracht is naar eigen inzicht van gebruiker. Milliwork is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de modelovereenkomst voor de opdracht.

3.3. Milliwork geen partij

De opdracht wordt aangegaan door gebruiker en opdrachtgever. Milliwok is dus geen partij bij de overeenkomst van opdracht die gebruiker en opdrachtgever met betrekking tot de opdracht aangaan. Milliwork is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat gebruiker levert of de kwaliteit van een klus die een opdrachtgever plaatst.

3.4. Maximaal aantal uren per Opdrachtnemer

Gebruiker zal een opdrachtnemer op grond van een of meerdere opdrachten als bedoeld in dit artikel niet meer dan 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten, zodat een opdrachtnemer in ieder geval aan een minimum van drie opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen.

3.5. Validatie uren Opdrachtnemer

Opdrachtgever erkent dat:

 1. hij een termijn heeft van zeven dagen na invoering door een opdrachtnemer van de opdrachturen op het digitale platform van Milliwork om de opdrachturen te valideren; en
 2. Opdrachtgever en die opdrachtnemer een overeenstemming hebben bereikt of geacht worden te hebben bereikt over het aantal uren dat die opdrachtnemer aan de opdracht heeft besteed zodra (a) de opdrachturen door de opdrachtgever zijn gevalideerd of (b), indien vroeger, de in paragraaf (i) bedoelde termijn van zeven dagen is verstreken.

4. Gebruikersvergoed

4.1. Gebruikersvergoeding

Voor opdrachten die met behulp van het digitale platform van Milliwork zijn ontstaan tussen gebruiker en opdrachtnemers, is de gebruiker Milliwork een gebruikersvergoeding verschuldigd van EUR 2,- (excl. btw) per gewerkt uur voor gebruik van de software en acquisitie. Milliwork zal de gebruiker iedere week een factuur zenden in verband met de gebruikersvergoeding, en de gebruiker zal de gebruikersvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen.

4.2. Verrekening

In verband met automatisering van facturatie kan Gebruiker geen beroep doen op verrekening zoals neergelegd in art. 6:127 t/m 6:141 Burgerlijk Wetboek.

5. Aansprakelijkheid

Milliwork is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) het vullen, plaatsen of beschikbaar zijn van opdrachten en opdrachtnemers; (b) de informatie die door de gebruiker is verstrekt bij het plaatsen van een klus of indien de gebruiker zich daarbij niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden; (c) de kwaliteit van de klus die de gebruiker plaatst; (d) enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een opdracht of een klus; (e) de kwaliteit van het werk dat opdrachtnemers leveren; en (f) het handelen of nalaten van de gebruiker of een opdrachtnemer in welke vorm dan ook.

6. Beëindiging

Gebruiker en Milliwork hebben te allen tijde het recht de registratie van gebruiker op het digitaal platform te beëindigen en deze gebruikersovereenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7. Diversen

7.1. Adverteren

Gebruiker geeft Milliwork toestemming te adverteren met beeldmateriaal van (de onderneming van) Gebruiker.

7.2. Milliwork tryout

Gebruiker kan de eerste opdracht die met behulp van Milliwork tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer. Gebruiker is over de inkomsten die hij/zij naar aanleiding van die opdracht vergaart zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van deze inkomsten aan de belastingdienst.

7.3. Uitgestelde facturatie

Indien de opdrachtnemers een btw-nummer hebben aangevraagd bij de Belastingdienst, wordt het versturen van facturen uitgesteld tot het moment dat het btw-nummer is ontvangen.

8. Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.